Stanica za kondicioniranje vode - Fabrika vode

fabrikapanorama725x

Kako kvalitet zahvaćene vode iz resursa ne udovoljava Pravilniku, izgrađeno je postrojenje za eliminaciju, odnosno za redukciju pojedinih parametara. Parametri koji predstavljaju prepreku za korišćenje voda su metan (do 20 l/m3) i gvožđe (oko 0,7 mg/l). Shodno ovome, realizovani su objekti za degazaciju i deferizaciju. Degazacija se vrši u uslovima naglog pada pritiska, raspršavanja na ispuni i prinudne ventilacije. Deferizacija se postiže oksidacijom putem kiseonika iz vazduha i izdvajanjem gvožđe hidroksida taloženjem na peščanom filtru. Simultano se na filtru odvijaju i procesi biološke nitrifikacije. Završnu fazu kondicioniranja čini dezinfekcija mešovitom dezinfektantom dobijenu od rastvora soli pomoću uređaja Oksihlorogen. Efekti kondicioniranja voda udovoljavaju odredbama odgovarajućeg Pravilnika iz perioda gradnje ovog objekta.

Filter stanica

Objekte fabrike vode čine degazator, filter stanica, rezervoar, crpna stanica, centralna komanda i ostali infrastrukturni prateći sadržaji. Degazator i filter stanica su kapaciteta 260l/s. Izgrađeni rezervoar je zapremine 2.500 m3 i sastoji se od jedne komore. Predviđena druga komora od 2.500 m3 nije izgrađena. Crpna stanica je predviđena za kapacitet od 530 l/s, od čega je trenutno instalisano 210 l/s. Centralna komanda je smeštena u privremenom objektu.

Upravljanje i nadzor nad fabrikom vode je delom automatizovana preko računara što podrazumeva praćenje nivoa vode u filter stanici i rezervoaru vode za piće, praćenje protoka, pritska i rezidualnog hlora u vodi i raznih alarmnih signala kao i stvaranje baze podataka pomoću kojih uvek postoji uvid u rad fabrike vode i izvorišta. Početkom 2006. godine ugrađen je frekventni regulator na na centrifugalnu pumpu od 110kW čime je stabiliziran pritisak vode prema gradu i ujedno se ostvaruje značajna usteda električne energije.

2015. godine nabavljen je novi sistem za dezinfekcije vode - uređaj OksiHlorogen. Uređaj proizvodi mešoviti dezinfektant na mestu potrošnje od soli i vode pomoću elektrolize.

Proces proizvodnje je u skladu sa svim evropskim standardima i direktivama EU u oblasti zaštite životne sredine. Postrojenje ima automatski dozirni sistem sa daljinskom kontrola i upravljanje procesom proizvodnje.

 

Crpna stanica

 

Aktuelna problematika

  • merno-regulaciona oprema je dotrajala (elektromotorni zatvarači, zasuni, PI-regulatori, kontinualni nivometri, kontaktori i dr.)
  • nedostaje objekat i oprema za priručnu laboratoriju, sanitarni čvor i priručnu radionicu


Elementi razvoja

  • zamena dotrajale merno regulacione opreme (elektromotornih zasuni u Cevnoj galeriji)
  • izgradnja objekta za priručnu laboratoriju, priručnu radionicu i nabavka laboratorijske opreme

 

 

 

Poslednje ažurirano petak, 06 novembar 2015 12:10
 
O nama Vodovod Fabrika vode

Anketa

Kako ocenjujete usluge JP Vodokanal-a?