Potrošači - Mileševo-Drljan

Poštovani potrošači ova stranica je prvenstveno namenjena Vama. Nadamo se da pruženim uslugama i informacijama idemo ka poboljšanju odnosa sa javnošću.

Od 01.05.2011. godine JP Vodokanal vrši vodosnabdevanje i u Mileševu i Drljanu, sa tehničkom vodom, dok se ne steknu uslovi da se isporučuje voda kvaliteta vode za piće.

Prijava kvarova


Prijavu kvarova možete vršiti preko Online servisa - Prijava kvarova ili na sledeće telefone:

021/6912-588, 6912-930, 6912-931, 6912-201

Cenovnik usluga

Cene tehničke vode u Mileševu i Drljanu kao i u ostalim naseljenim mestima opštine Bečej, primenjuju se od 01.10.2020. godine. Cene su se povećale za 17,05% u odnsu na zadnju korekciju od 01.01.2017. godine.

Po važećem cenovniku kategorije potrošača imaju sledeće cene:

Domaćinstvo Ustanove Privreda
 voda 33,00 33,00 33,00
 Fiksna naknada 79,20 79,20-1100,00 79,20-2200,00

Cene su sa uračunatim PDV-om od  10% 

Fiksna naknada:

Od 01.01.2011. godine mesečno se obračunava fiksna naknada za održavanje priključka.

Cena fisne naknade za domaćinstva iznosi 72,00 din +10%PDV. Za ustanove se kreće od 72,00 do 1000,00 din, a za privredu od 72,00 do 2000,00 din (+10%PDV) u zavisnosti od prečnika priključka.

Fiksna naknada se ne obračunava korisnicima sa privremeno blindiranim priključcima.

Cene za isključenje i ponovno prikljlučenje na javni vodovod i kanalizaciju:

kod vodomera     1200,00 din+20%PDV
na ulici 2800,00 din+20%PDV

Cene za saglasnost za priključenje na javnu vodovodnu mrežu:

vodomer 1/2 i 3/4"    4000,00 din+20%PDV
vodomer 1 i 6/4"  8000,00 din+20%PDV

Kompletan cenovnik usluga JP Vodokanal Bečej

Očitavanje vodomera

Očitavanje vodomera u Mileševu i Drljanu vrši se krajem svakog meseca.

Stanje vodomera građani u naznačenom periodu mogu i prijaviti na tel: 6912-930 ili putem našeg  Online srevisa -Prijava stanja vodomera.

Paušal

Onim korisnicima koji nemaju ugrađen vodomer ili im je isti neispravan obračunava se paušalna potrošnja koja iznosi 5m3/mesec po članu domaćinstava u zimskom periodu odnosno 8m3/mesec po članu domaćinstava u letnjem periodu (od 1 maja do 31 avgusta).

U tz. praznim kućama, placevima sa vodovodnim priklučkom bez vodomera obračunava se potrošnja za 1 član, kao i fiksna naknada.

Računi

Računi se fakturišu mesečno.

Rad sa stankama - Plaćanje računa

U prosorijama JP Vodokanal u Bečeju radnim danom  od 7.00-14.00 časova

Plaćanje računa možete vršiti i preko banaka i pošte na naznačeni tekući račun:

 • Adiko banka: 165-27725-96
 • OTP Banka : 325-9500600017387-75
 • Banca Intesa:160-80113-06 
 • Poštanska štedionica: 200-2631650101888-63

Procedura reklamacije

Reklamacije se uvažavaju u roku od 10 dana od prijema računa.

Primanje reklamacje vrši referent reklamacije, ukoliko referent ne može da obradi reklamaciju složenijeg karaktera, stranka dostavlja pismenu zahtev komisiji za reklamacije. Reklamacije takođe možete poslati i sanašeg Online servisa - Reklamacija.

Odgovor na reklamaciju se dostavlja u roku od 8 dana od prijema istog.

Pravilnik o načinu rešavanju prigovora potrošača JP Vodokanal Bečej

 

Kontrola kvaliteta vode

Kvalitet pijaće vode kontroliše Institut za javno zdravlje Vojvodine iz Novog Sada uzimanjem po 2 uzoraka mesečno.

Izveštaji fizičko-hemijskog pregleda ukazuju da voda ne odgovara po "Pravilniku o higijenskom ispravnosti vode za piće" zbog boje, mutnoće, povećane koncentracije gvožđa i mangana.

2021. godine 95.0% uzoraka vode na osnovu mikorobiološkog pregleda odgovaralo je po "Pravilniku o higijenskom ispravnosti vode za piće".

2020. godine 100% uzoraka vode na osnovu mikorobiološkog pregleda odgovaralo je po "Pravilniku o higijenskom ispravnosti vode za piće".

2019. godine 91,6% uzoraka vode na osnovu mikorobiološkog pregleda odgovaralo je po "Pravilniku o higijenskom ispravnosti vode za piće". 

 

Izveštaj o ispitivanju vode Mileševo 26. jan. 2021. - Bunar B-1, I.L.R. bb

Izveštaj o ispitivanju vode Mileševo 26. jan. 2021. - OŠ Petefi Šandor, ILR 24

Izveštaj o ispitivanju vode Mileševo 17. feb. 2021. - Bunar B-1, I.L.R. bb,

Izveštaj o ispitivanju vode Mileševo 17. feb. 2021. - OŠ Petefi Šandor, ILR 24

Izveštaj o ispitivanju vode Mileševo 16. mart 2021. - Bunar B-1, I.L.R.bb

Izveštaj o ispitivanju vode Mileševo 16. mart 2021. - OŠ Petefi Šandor, ILR 24

Izveštaj o ispitivanju vode Mileševo 28. april 2021. - Bunar B-1, I.L.R. bb.

Izveštaj o ispitivanju vode Mileševo 28. april 2021. - OŠ Petefi Šandor, ILR 24

Izveštaj o ispitivanju vode Mileševo 31. maj 2021. - Bunar B-1, I.L.R. bb.

Izveštaj o ispitivanju vode Mileševo 31. maj 2021. - OŠ Petefi Šandor, ILR 24

Izveštaj o ispitivanju vode Mileševo 25. jun 2021. - Bunar B-1, I.L.R. bb.

Izveštaj o ispitivanju vode Mileševo 25. jun 2021. - Mesna Zajednica, Lenjinova 26

Izveštaj o ispitivanju vode Mileševo 27. jul 2021. - Bunar B-1, I.L.R. bb.

Izveštaj o ispitivanju vode Mileševo 27. jul 2021. - Dom Zdravlja, I.L.R. bb.

Izveštaj o ispitivanju vode Mileševo 24. avg. 2021. - Bunar B-1, I.L.R. bb.

Izveštaj o ispitivanju vode Mileševo 24. avg. 2021. - Mesna Zajednica, Lenjinova 26

Izveštaj o ispitivanju vode Mileševo 28. sept 2021. - Bunar B-1, I.L.R. bb.

Izveštaj o ispitivanju vode Mileševo 28. sept. 2021. - OŠ Petefi Šandor, ILR 24

Izveštaj o ispitivanju vode Mileševo 20. okt 2021. - Bunar B-1, I.L.R. bb.

Izveštaj o ispitivanju vode Mileševo 20. okt. 2021. - OŠ Petefi Šandor, ILR 24

 

Uslovi priključenja na vodovodnu mrežu

Pravo priključenja na javni vodovod ima fizičko i pravno lice, odnosno preduzetnik koje je vlasnik ili korisnik objekta za koji se traži priključenje, po prethodno pribavljenoj saglasnosti, a nakon dobijanja odobrenja od Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, komunalne poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Bečej.

Saglasnost za priključak na javni vodovod izdaje isporučilac vode, na pismeni zahtev korisnika.
Uz zahtev za priključenje na javni vodovod se podnosi sledeća dokumentacija:

 1. Dokaz o pravu svojine – prepis lista nepokretnosti;
 2. Izvod iz katastra podzemnih instalacija;
 3. Idejni projekat (Idejno rešenje sa ispunjenim prethodnim, tehničkim uslovima za priključenje na javni vodovod utvrđen Pravilnikom o tehničkim uslovima za priključenje na javni vodovod);
 4. Informacija o lokaciji;
 5. Dokaz o uređenju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta;
 6. Odobrenje za priključenje na javni vodovod.

Po dobijanju odobrenja za priključenje isporučilac vode i korisnik vode zaključuju Ugovor o priključenju na javni vodovod.

Korisnik vode je dužan da nakon pribavljanja dozvole za raskopavanje javne površine i
nakon izvođenja radova na priključnom vodu i pribavljanja potvrde Službe za katastar
nepokretnosti Bečej da je priključni vod geodetski snimljen i kartiran, zatraži priključenje objekta na javni vodovod.

Skica vodomernog šahta

 • Udaljenost šahta od regulacione linije najduže 4m
 • Unutrašnje dimenzije šahta
  • 1,00m u smeru vodomera;
  • 0,80m širine;
  • 1,20m dubine
 • Poklopac tipsk i- lako liveni do 30kg težine
 • Dno šahta mora biti propusno za podzemne vode (cigla ili šljunak)
 • Priključenje može da vrši samo JP Vodokanal Bečej

Spisak vodomera koji se mogu ugraditi

Tipovi vodomera sa rokom baždarenja do 5 godina koji se mogu ugraditi:

 • "Insa" Zemun

Poslednje ažurirano ponedeljak, 15 novembar 2021 13:52
 
Potrošači Mileševo

Anketa

Da li ste zadovoljni uslugama Online Servisa?
 

Anketa

Kako ocenjujete usluge JP Vodokanal-a?
 

Koliko trošimo!

U kupatilu se potroši dnevno za jednu osobu od 30 do 55 litara

U kuhinji od 7 do 11 litara

U sanitarnom čvoru od 20 do 40 litara vode

U mašini za praje veša od 20-40 litara vode.

Za različita pranja u kući od 5 do 10 litara vode

Kako da štedimo!

Kroz česmu koja lagano kaplje za 24 sata istekne 36 lit. vode

Laganim isticanjem vode iz WC kotlića dnevno se gubi oko 720 litara, a godišnje oko 260 kubika vode.

I na najmanjoj pukotini od 2mm, godišnje se gubi oko 1660 kubika vode

Tuširanjem trošimo 100 litara manje nego kupanjem u kadi

Poluprazna mašina za pranje sudova troši istu količinu vode kao i puna

Baštu treba zalivati uveče a ne ujutro.

Stariji tipovi WC kotlića koriste do 14 lit. vode za ispiranje. Ako se zameni novim može se uštedeti do 8 lit. vode